Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

AD Nynäshamn DIS

DIS som AD.
AD Nynäshamn - DIS


Detta är kortfattat vad DIS Nynäshamns hemsida kommer att handla om. 
Iom att vi inte riktigt vet om AD Nynäshamn ska ha en egen hemsida eller en sida som ingår i Aktiv Demokrati, så får en blogg räcka så länge. Har man frågor så är det bara att kommentera till bloggen på höger sida under
Varför direkt demokrati
, så ska jag svara där så gott det går.
Under våren så kommer jag att ordna ett möte på radiokakan där jag svarar och förmedlar vad som är på gång inom AD Nynäshamn, DIS. Hur vi kommer att gå vidare samt hur vi ska bemöta utmaningarna vi står inför. Jag meddelar här och på FB när det blir dags.

Vad har Aktiv Demokrati för politik?
Detta är mycket bra och viktigt för oss människor som vill se förändring i politiken, att den blir ren, saklig och lika betydelsefull som trovärdig! AD visar också på hemsidans förstasida hur enkelt det är att rösta i en fråga.
Så när ni har röstat klart i kommunvalet så väljer ni AD även till riksdag så klart.
För vi vill väl också vara med i sakfrågorna i riksdagen?

Aktiv Demokrati

Flytande demokrati förenar det bästa mellan representativ och direkt demokrati. Det är en mer dynamisk demokrati än dagens modell med partier och block. Begreppet används oftast för att beteckna en direktdemokrati med delegering

Det som står på dessa sidor är vad ett AD parti i den sanna demokratins tecken kommer att ge dig. Alla organisationer som små partier, samt dina efterlevande och hela Nynäshamns invånare i framtiden.
Genom Aktiv Demokrati Nynäshamn, DIS.
Så kommer alla i kommunen enklare kunna lägga fram sina egna förslag, åsikter och idéer.

Vi får då äntligen gehör för dem, genom att alla är involverade.
ENDAST DJUR BEHÖVER LEDARE!Anne Marie Pålsson (M). Knapptryckarkompaniet. Kvinnan som var upphovsman till införandet av pigor i Sverige.

Kan representativ direktdemokrati vara något?


Kan representativ direktdemokrati vara något?


Frågan är hur vi ska vidga demokratin?
Direktdemokrati är en väg.

Med dagens representativa demokrati vet makteliten vilka de kan kapa av huvudena på, vilka politiker de kan muta, vilka politiker de kan utpressa genom att spara snaskiga detaljer o.s.v.

Med direktdemokrati blir det svårare att noppa av huvudena på motsträviga politiker som inte gör som de blir tillsagda.
Så det sista de riktiga makthavarna vill ha är mer direktdemokrati – de vill fortsätta dagens charad av "representativ demokrati" som inte är något annat än en skendemokrati.


I dagens politiska system är politikerna röstboskap åt makten. Men går det inte att vända på? Dvs göra t.ex Riksdagsledamöter till folkets valboskap (vilket är vad de borde vara).

Läs mer om vad ett nytt penningsystem skriver. 

Eller:
Företag och de människor som är verksamma däri är redskap och verktyg i processen att omfördela resurser från fattiga till de rikaste genom att skyffla tillgångar uppåt i hierarkin. Genom att skapa skulder blir bankerna systemets viktigaste kugghjul – förutsättningen för ökad exponentiell tillväxt genom konsumtion. Visserligen kan inte bankerna skapa skulderna utan att det finns en efterfrågan på krediter, men när ett helt samhälle och dess individer ständigt tillförsäkras att föreliggande system kommer att bestå, t ex genom att man kopplar kommande pensioner till det, så lär sig människor att känna tilltro till det. När lönearbetena decimeras – nu även tjänstemännens arbeten som vi kunnat se på senare tid – så minskar den allmänna förmågan att ”betala tillbaka” sina bolån till bankerna. Eftersom bankerna inte lånat ut något som de annars skulle haft kvar i sina bankvalv, så innebär exekutiva auktioner och tvångsförsäljningar rena rama förtjänsten för bankerna – så länge de kan få ut ca 3% av den aktuella skulden. Det är nämligen så mycket som banken behöver för att skapa en skuld på vilket som helst belopp. Läs mer på  Lincolns eller Anders Limes blogg om detta. Begrunda och häpna över genialiteten! När bankernas exklusiva smörjmedel dock sinar så skär motorn ihop och vi närmar oss därför ”Peak parasite” (Lincolns begrepp).

Mer om detta på Autentopia Blogg 
Internetröstning


Man kan inte rösta via internet eller med e-legitimation vid val i Sverige. Inte heller finns röstningsmaskiner i vallokalerna eller röstningslokalerna.
Men frågan utreds just nu.

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av delar av valsystemet. Kommittén ska, bland annat, överväga om det bör införas ett elektroniskt röstningsförfarande vid allmänna val och folkomröstningar.
Utredningen ska redovisa sina överväganden i denna del senast den 15 mars 2013.

Andra föreningar, partier, organisationer o.s.v.

Genom AD Nynäshamn DIS, så kommer organisationer och andra olika föreningar. Samt "små partier", att i kommunen, enklare kunna lägga fram sina egna förslag och idéer, för att få gehör för dem genom att alla invånarna i Nynäshamn är involverade.

Här har vi en viktig fråga att ta upp. När det handlar om de som bor i Nynäshamn på fritiden, de s.k sommar boendes.
I vilken grad bör man, om det går att få vara med i röstandet i DIS?
Här finns ett underlag för många frågor att diskutera i framtiden.

Vilka arbeten kan komma i fråga?

Vilka arbeten kan komma i fråga?

Ja som synes finns det många uppgifter att göra inom partiet och fler kommer det att bli. Alla som arbetar med detta kommer att vara anställda genom DIS. Min tanke är den att när partiet tar fart så kommer vi att rösta fram vilka som kommer att behövas till de olika uppgifterna. Rätt person på rätt plats så att säga.

Vilka som blir röstförmedlare, delegater, hjälparbetare som ser till att alla får lära sig hur man röstar, hittar frågorna, samt hur man ställer frågor etc.
Det ska finnas folk som kan svara direkt på hur man härifrån går vidare, riktlinjer till hur man kommer i kontakt med de olika nämnderna osv.
Jo det är ett stort arbete som kräver ansvar, men här är det inte meningen att allt ska ligga bara på en person.

Det finns redan en fungerande kommunal service som naturligtvis kommer att fortsätta sitt arbete, men det ska vara insyn och möjlighet till förändringar om invånarna vill det.

Vi kan ingenting göra innan valet. Men efter det att vi har tagit plats, så kan vi börja med att arbeta för det vi brinner för. Att kommunen ser till att alla frågor kommer fram och når fram till invånarna, att förmedla dessa på kommunsidan så att det blir lättöverskådligt är en önskan.
Går det inte, så får vi ordna det själva.
Att det finns arbetare som förmedlar dessa öppet till skolor, sjukhus och äldreboenden osv.
Alla därtill som arbetar med datorarbetet, samt partiets andra fortlöpande uppgifter som kassör, revisorer, sekreterare osv.
Det blir mycket och många arbeten kring det hela, men som jag sagt. Det blir samtidigt ett roligt arbete, för vi blir om inte pilot, så det parti som står först när världen öppnar sig och kommer sedan. Vi lever i en förändringens tid och vad vore bättre om vi inte vore där redan?

Dokumentation


Dokumentationsgruppen har tre uppgifter:
 • Dokumentera den politiska historia som skrivs.
 • Tillhandahålla bildmaterial åt hemsidan.
 • Skapa ett pressarkiv för protokoll etc.

Marknadsföring

Förslag till detta.

Attribut (tröjor, knappar, banderoller)
trycksaker (flygblad, visitkort)

TV och radio
kulturevenemang (politisk teater, musiktävling)
tidningar - riks- och lokaltidningar

Internet - Facebook, Newsdesk mm

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringen har tre mål.

Att värva nya deltagare, att locka väljare och att sprida direktdemokrati och kunkapen om kommunens politik.

Målgruppen är i första hand Internetanvändare och politiskt intresserade invånare.
Målet här är att partiets information ska vara aktuell och lätt att ta till sig.

Vi strävar efter ett genomtänkt och konsekvent bild- och skriftspråk.

Vilken information kan behövas på hemsidan och vad kan vi göra?


Beställa infomaterial från partiet ska gå.
Samt att ge bidrag kanske?

Prata med TV Nynäs om samarbete, kanske sakfrågorna kan läggas ut även där så invånarna enkelt kan se vad som är på gång? Många har ju lokaltv.
Vore säkert bra och intressant även för Nynäs TV.

Ha god kontakt med Nynäshamnsposten.
Förslagen hoppas jag kommer att hagla, precis som idéerna kring kommunens sakfrågor samt diskussioner kring dessa.
En stor möjlighet för NHP att vara med.Ordna med olika grupper som arbetar med AD Nynäshamn DIS.

Mötesordlista bl.a.

 • Här nedan, så finner ni Nynäshamns kommun med länkar till dagordningar, Webb-TV och vidare fakta om kommunfullmäktige.

  Nynäshamns kommun

 • Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen.
  Ledamot av kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal.

   

  5 kap. Fullmäktige

  Antalet ledamöter och ersättare
  1 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha.
  Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst
  31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller därunder och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder,
  41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare,
  51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade invånare,
  61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och
  71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare.
  I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade invånare skall dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101.


  Många ord är svåra och ibland omöjliga att förstå.
  Här nedan finns en ordlista till de vanliga politiska orden.

Klaga på beslut.

Klaga på beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga.
Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det är laglighetsprövning (kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)
Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning.
Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Överklagandet måste lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.
Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser.
Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Förvaltningsbesvär
Bestämmelserna om laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det anges i en annan lag hur ett beslut ska överklagas, vilket är fallet vid myndighetsutövning.
Denna form av överklagande kallas förvaltningsbesvär och regleras i förvaltningslagen.
Rätt att överklaga har den som berörs av beslutet, till exempel den som fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.

Överklagandet lämnas till den kommunala myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det. Hela ärendet prövas, både laglighet och lämplighet.
Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.

Medborgarförslag.

Medborgarförslag

Medborgarförslag och/eller folkinitiativ i all ära, men för att få möjlighet att påverka beslut utan att på varje initiativ och/eller möte samla ihop 10% av väljarna. Så har man mycket större chans att påverka med AD Nynäshamn.
Som på Lidingö efter det att man samlat ihop underskrifter, nej då behöver bara kommunstyrelsen samla två dredjedelar av styrelsen för att upphäva omröstningen?

Med AD, DIS får handikapp och andra organisationer, mindre partier och föreningar möjligheterna att tillsammans med andra snabbt komma med förslag och sedan rösta i sina intressen och hjärtefrågor.
Vi måste och kan göra, så att förändringar som nu behövs för gemene man snabbare kommer till beslut.

Kommun.

Det politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt kommunfullmäktigeval som väljs på samma sätt och på samma dag som riksdagen med partival. Under kommunfullmäktige finns styrelsen (eller som den oftast kallas: kommunstyrelsen) som sköter det övergripande löpande politiska arbetet och därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter kommunens åtaganden inom olika områden.

Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar med anställda tjänstemän som skall verkställa politikernas beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Så fungerar det idag!
Men med ett mer folkligt styre, så är det vi invånare som själva fattar besluten, vilka som ska företräda oss i frågorna eller om vi vill företräda själva i någon fråga.
Vid beslut är det den breda massans beslut som efterlevs.

Hur skriver man en motion?

   
1 - Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.

2 - Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation. Bakgrund med ev. frågeställningar.

3 - Beskriv problemet och behov av lösning;
- Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
- Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
- Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

4 - Bedömning - Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

5 - Yrkande - Förslag till beslut.
Vad exakt ska beslutas enligt Din rekommendation?
Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.

6 - Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.

7 - Avslut med namn och datum.

Tips vid motioner


Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och formuleras, men om du vill få igenom din motion - att kommunen ska bifalla din motion - så finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

1 - Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt.
Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra.

2 - De motioner du tror lättast går igenom ska komma först.

3 - Säkra dig genom att i motionen skriva att kommunen inte får ändra om ordningen på de motioner du skrivit.

4 - Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

5 - Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
- anledningen till att du skriver motionen
- problemställningen,
- vilka fördelar som kan uppnås,

6 - Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till kommunen.
- Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista eller numrerade.
- De ska tydligt visa att det är frågor och
det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från kommunen på dina frågor.

7- Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

8 - Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det svårare att avslå motionen bara pga att det finns en liten del som man inte vill godkänna)

9 - Ge alternativa förslag.
Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som kommunen kanske godkänner i stället.

10 - Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg.
Vilka argument kan kommunen tänkas använda för att motionen ska avslås?
Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

11 - Det kanske viktigaste av allt;
För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som motionen ska vara genomförd.
Kräv också att kommunen ska redovisa resultatet så fort det du motionerar om genomförts, (alternativt löpande under processens gång).
VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

12 - Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att kommunen kontaktar dig för att diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med dem. Samt att om det finns några frågor om motionen så vill du gärna att kommunen tar kontakt med dig.

13 - Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i motionen att du förutsätter att kommunen tagit fram ett preliminärt kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan göra detta själv).

14 -Undvik att ta upp olika ämnen i en och samma motion.

15 - Var tydlig!
Använd fetstil där så behövs.
I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).

16 - Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.
Det ska definitivt vara rättstavat (kör gärna en stavningskontroll).

17 - Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom.
Går det inte att göra motionen kortfattad (max en halv A4-sida), så skriv en sammanfattning under rubriken i fetstil. "Sammanfattningen" omedelbart före dina konkreta förslag i motionen.

18 -Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

19 - Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.

20 - Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto svårare blir det för kommunen att föreslå att avslå den.

21 - Avsluta med att du i ett brev anger alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i motionen. Kommunen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.
Du behöver alltså inte skriva under motionen med din namnteckning, eftersom det inte finns något regelverk för detta. Men du rekommenderas att göra detta ändå..?

22 - Lägg in datum i din motion för när du lämnat in den.

23 - Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).
En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt, är att man kan få fram sina åsikter skriftligt även om de inte är direkt kopplade till själva motionen.
Lär dig utnyttja denna möjlighet!

24 - Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och registrerats.
   
 • Politikerrollen vs tjänstemannarollen


 • – Vem ska man företräda – medborgaren eller verksamheten?
  Det är lätt att falla in i rollen som verksamhetsföreträdare istället för att  företräda allmänheten i verksamheten.

  Behöver den lokala och regionala demokratin förnyas?
  Läs mer här på Sveriges Kommuner och Landsting.

Vad är en motion, interpellation och enkel fråga?

 • Vad är en motion, interpellation och enkel fråga?


 • Motion
  Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion, det vill säga att du föreslår någonting.
  En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter.
  Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

  Interpellation
  En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.
  Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

  Enkel fråga
  En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga.
  Enkla frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt.
  En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Stadgar

 • AD Stadgar


 • Här kommer länken till Aktiv Demokratis stadgar att finnas, just håller man på att korta ner den för att göra den mer lättläst och försåelig.

  Men det viktigaste är detta:
  Aktiv Demokrati driver inte någon egen politik.
  De invalda i kommunen driver inte några egna frågor.
  Personer på valsedeln ska inte drivas av en vilja politisk karriär eller att få uttryck av sina egna frågor.
  Aktiv Demokrati är folkets röst och politiken bestäms helt och hållet genom flytande demokrati.
  Ledamöter kan enbart läsa upp tal som röstats fram, eller i övrigt enbart redogöra för resultaten av de direktdemokratiska omröstningarna.
 • Ideologi


 • Aktiv demokrati Nynäshamn, DIS har en tydlig ideologi. Att öka graden av demokrati i Nynäshamn. Den tekniska utvecklingen har hunnit mycket längre än den politiska. Nu är det dags att med informationsteknikens hjälp skapa ett öppnare och mer engagerat samhälle.

 • Vad innebär en ökad demokrati?


 • Antalet beslut som fattas genom demokratiska omröstningar multiplicerat med antalet personer som är med och röstar?
  T.ex. att i Nynäshamn röstar ungefär 20.000 personer i kommunalvalet vart fjärde år och 50 folkvalda personer röstar ytterligare c:a 150 gånger/år i olika sakfrågor.
  Tillsammans blir det 12500 röster/år.

  Med DIS ökar graden av demokrati. Anta att 100 frågor/år går till omröstning på nätet och bara 125 deltagare röstar i varje fråga. Då fördubblas antalet röster/år, från 12500 till 25000!

 • Vår strävan


 • DIS strävar efter att ge allmänheten i Nynäshamn den insyn och delaktighet i politiken som borde vara självklar i en demokrati.

 • Delegering


 • En delegat är en rådgivare som du ger rätten att rösta åt dig i utvalda frågor där du själv avstår från att rösta. En delegat kan vara en individ, organisation, politiskt parti eller ett datorprogram som du använder för att komma fram till ett beslut helt enligt dina egna kriterier.
  Delegatens beslut kan inte ändras under den sista tiden före omröstningens slut. På så vis får du en extra chans att uppmärksammas på ifall den delegat du valt inte uppfyller dina önskemål. Du kan när som helst ta över och själv rösta. I alla frågor där du själv röstar räknas din röst istället för delegatens röst. Du kan även delegera till olika grupper i olika frågor. Du kan exempelvis ha en delegat i miljöfrågor, en annan delegat i familjefrågor, en tredje i arbetsfrågor, osv.
  Motivering
  Vi överlåter ofta beslutsfattande till de vi tror kan ta bättre beslut än oss själva. Vi kan känna igen de som är bättre pålästa, har större kompetens i frågan och som vi har ett förtroende för.
  Med förbättrad informationsteknologi kan vi lättare hitta och utvärdera individer och organisationer.
  Vi kan se vad de har för kunskaper och kompetenser. Vi kan läsa utlåtanden och utvärderingar från andra parter och vi kan undersöka dess handlande i andra ärenden.
  Dessa uppgifter kan sammanställas och presenteras. På så vis kan var och en av oss få en tydlig bild av hur bra en viss individ eller organisation kan fullgöra en specifik uppgift.


  Du väljer själv hur mycket tid och engagemang du vill lägger ned. Du kan överlåta verksamhet och beslut till de som har kompetensen inom respektive område. Men du kan fortfarande när som helst själva gå in och medverka. Du kan när som helst flytta din delegering till en annan part eller helt ta tillbaka den.
  På så vis kan institutioner byggas upp av organisationer som tillsammans har förtroendet av befolkningen. Men dessa kan när som helst kompletteras eller till och med bytas ut om det visar sig att de inte gör ett bra jobb eller om det finns ett bättre sätt.

Frågorna är många.

Frågorna är många och jag tror på Nynäshamns invånare.
Att detta kan lösas på något sätt och att, ska man någon gång satsa på de utsatta, ja då är det vi invånare och inga politiker som kan göra det. Det kan även bli många arbeten kring DIS, det finns även planer på utveckling av DIS till förmån för invånarna när det väl beger sig.


Idag röstar vi på ett parti p.g.a ett par frågor som är intressanta för oss, som partierna framför allt lockar med för att få just din röst.
Så ser det alltid ut.

Men det är inte alls säkert att det blir så?
Men vi har ändå givit dem mandat att göra precis som dom vill i fyra år framåt, i alla frågor. Även sådant som berör oss!


Ju färre som röstar på AD Nynäshamn desto mindre möjlighet blir det för oss att påverka i sakfrågorna mellan valen.
Även medlemmar i andra partier kan och kommer att rösta i och med oss.


På så sätt kan andra partier naturligtvis bli en motvikt.
Det händer även idag, man röstar på något annat bara för att man inte vill förlora i prestige heter det. Vilket är på sandlådenivå.
Så ju fler mandat du, jag och alla i Nynäshams får, eller har för vågmästarrollen. Destå viktigare blir det för andra partier att rösta i och med oss i sakfrågorna, som även vi i Nynäshamn lägger fram.
Det finns möjligheter att komma undan allt fusk genom utprovade metoder i röstsammanhang, om någon funderar på det.
Här finns förklarat hur det fungerar om det behövs.
Enligt Condorcéts metod.

Kortare version!

Med AD Nynäshamn, kallat DIS, finns så mycket mer än bara möjligheten. Är man trött på politik, politiker och partier som inte längre uppfyller våra krav eller önskningar. Ja då är det lätt att lägga sin röst på något som är helt fel. Men det kan man inte göra genom att rösta på AD, här har vi alla själv kontroll
på vilka frågor som kommer upp.


Anmäl ert intresse om ni känner för att bli en mer aktiv medlem.
Alla som önskar förändring kommer att få känna sig välkomna.
Alla kommer att få känna sig delaktiga.


Välkommen som aktiv medlem 
Kontakt för anmälan.

Idag ägs den kommunala....

dag ägs den kommunala revisionen av kommunpolitikerna och de skriver själva under revisionsberättelsen?
Ja, de reviderar med andra ord sig själva med förtroendevalda revisorer som oftast är lekmän.
Det vill säga att de har ingen formell ekonomisk utbildning.
Deras uppgift är att granska hur kommunerna uppfyller sina mål.

Det är viktigt att få medborgarna att delta och bidra i den utvärderingen och problemformulering när själva problemet i den kommunala servicen och verksamheten uppstår. Själva missnöjet kommer då att kanaliseras och leda till förbättringar.

Politik ska handla om samarbete.

Mycket hjälp av innehållet här har jag fått från, Föreningen För DirektDemokrati i Stockholm (FFDD). Samt Demoex och Knivsta.nu.
Det finns hur mycket som helst angående Demokrati och demokratins olika politiska inriktningar.

Det är viktigt att vi talar och diskuterar med varandra, om hur vi vill ha det i vår kommun. Hur vill vi att den ska se ut och framförallt: Hur vi vill att våra efterlevande ska känna och tänka om vi inte gör något?

DIS som AD.
AD Nynäshamn - DIS


Vad har Aktiv Demokrati för politik?
Detta är mycket bra och viktigt för oss människor som vill se förändring i politiken, att den blir ren, saklig och lika betydelsefull som trovärdig! AD visar också på hemsidans förstasida hur enkelt det är att rösta i en fråga.
Så när ni har röstat klart i kommunvalet så väljer ni AD även till riksdag så klart.
För vi vill väl också vara med i sakfrågorna i riksdagen?

Aktiv Demokrati

Flytande demokrati förenar det bästa mellan representativ och direkt demokrati. Det är en mer dynamisk demokrati än dagens modell med partier och block. Begreppet används oftast för att beteckna en direktdemokrati med delegering

Det som står på dessa sidor är vad ett AD parti i den sanna demokratins tecken kommer att ge dig. Alla organisationer som små partier, samt dina efterlevande och hela Nynäshamns invånare i framtiden.
Genom Aktiv Demokrati Nynäshamn, DIS.
Så kommer alla i kommunen enklare kunna lägga fram sina egna förslag, åsikter och idéer.

Vi får då äntligen gehör för dem, genom att alla är involverade.
ENDAST DJUR BEHÖVER LEDARE!